Green Key

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

De Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving en de gasten binnen en buiten ons bedrijf en wij betrekken mensen bij de ontwikkeling van de economie in de Krimpenerwaard.

Hotel & Restaurant de Arendshoeve voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

  • Wij lev­eren een actieve bij­drage aan de ontwik­kel­ing van ons vakge­bied en de over­dracht van onze ken­nis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkre­laties (klanten/opdrachtgever, vak genoten en lever­anciers) dat we maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord onderne­men.
  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of lever­anciers over de kwaliteit van onze dien­sten en bewaken de kwaliteit die we lev­eren.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze dien­sten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals fraud­uleus han­de­len, intim­i­datie uit­buit­ing en kinder­ar­beid.
  • Wij bewaken zowel de con­tin­uïteit van onze onderne­m­ing als die van de werkne­mer en wij dra­gen zorg voor voorzienin­gen mochten we te maken kri­j­gen met ver­lies van inkom­sten.
  • Wij lev­eren vri­jwillig een bij­drage aan maatschap­pelijke doe­len door giften en spon­sor­ing en/of door vri­jwilliger­swerk.
  • Wij werken con­tinu aan het ver­min­deren van de milieube­last­ing van ons bedrijf.
  • Wij werken con­tinu aan het ver­beteren van ons eigen inkoop­pro­ces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en dien­sten met een milieu– en/of soci­aal keurmerk.